ZTS là viết tắt của từ gì

ZTS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZTS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZTS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZTS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZTS, Tahsis là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Tahsis
Loại Airport Code
zts-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 8 chữ viết tắt của ZTS trong các danh mục như Airport Code, Computing, Associations & Organizations, File Type, Transport & Travel, and Technology. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZTS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZTS của từng danh mục riêng biệt.

ZTS meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZTS Tahsis Airport Code

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZTS Zend Thread Safety General Computing
ZTS Zenon Token Standard Protocols

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZTS Zonal Training School Arts Associations
ZTS Zveza Tabornikov Slovenije Regional Organizations

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
ZTS Z-term Script File File Type

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZTS Tahsis Seaplane Base, Tahsis, Canada Airport Codes

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZTS Zoom Transfer Scope Automotive

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZTS là viết tắt của nghĩa gì trong ZTS?

ZTS là viết tắt của Tahsis trong Airport Code.

Q. “Tahsis” được viết tắt như thế nào?

“Tahsis” được viết tắt là ZTS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZTS trên toàn cầu là gì?

Tahsis | Zend Thread Safety | Zonal Training School | Z-term Script File | Tahsis Seaplane Base, Tahsis, Canada

ZTS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZTS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *