ZRS là viết tắt của từ gì

ZRS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZRS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZRS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZRS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZRS, Zombie Research Society là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Zombie Research Society
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
zrs-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 5 chữ viết tắt của ZRS trong các danh mục như Associations & Organizations, Airport Code, Technology, Computing, and File Type. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZRS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZRS của từng danh mục riêng biệt.

ZRS meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZRS Zombie Research Society Regional Organizations

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZRS Zurs/lech Airport Code

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
zrs Rigid Airship Scout Automotive

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZRS Zope Replication Services Internet

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
ZRS Microsoft Hearts Game File File Type

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZRS là viết tắt của nghĩa gì trong ZRS?

ZRS là viết tắt của Zombie Research Society trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Zombie Research Society” được viết tắt như thế nào?

“Zombie Research Society” được viết tắt là ZRS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZRS trên toàn cầu là gì?

Zombie Research Society | Zurs/lech | Rigid Airship Scout | Zope Replication Services | Microsoft Hearts Game File

ZRS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZRS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *