ZRM là viết tắt của từ gì

ZRM là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZRM là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZRM phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZRM là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZRM, Sarmi là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Sarmi
Loại Airport Code
zrm-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 6 chữ viết tắt của ZRM trong các danh mục như Airport Code, Computing, Softwares, Transport & Travel, and Governmental. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZRM trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZRM của từng danh mục riêng biệt.

ZRM meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZRM Sarmi Airport Code

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZRM Zmanda Recovery Manager Software & Applications
ZRM Zone Releasing Module Programming & Development

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
ZRM Zope Registration Manager Softwares

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZRM Sarmi, Sarmi Papua Island, Indonesia Airport Codes

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZRM Zionist Revisionist Movement Politics

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZRM là viết tắt của nghĩa gì trong ZRM?

ZRM là viết tắt của Sarmi trong Airport Code.

Q. “Sarmi” được viết tắt như thế nào?

“Sarmi” được viết tắt là ZRM.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZRM trên toàn cầu là gì?

Sarmi | Zmanda Recovery Manager | Zope Registration Manager | Sarmi, Sarmi Papua Island, Indonesia | Zone Releasing Module

ZRM có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZRM bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *