ZOP là viết tắt của từ gì

ZOP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZOP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZOP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZOP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZOP, Zopiclone là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Medical (Medicines & Drugs).

Nghĩa Zopiclone
Loại Medical (Medicines & Drugs)
zop-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 18 chữ viết tắt của ZOP trong các danh mục như Medical, Academic & Science, Governmental, Business, Regional, and Technology. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZOP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZOP của từng danh mục riêng biệt.

ZOP meaning in different categories:

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZOP Zopiclone Medicines & Drugs
ZOP Opsonized Zymosan Tests

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZOP Zinc Oxide Pigment Chemistry
ZOP Zinc Oxide Plaster Architecture & Constructions
ZOP Zentrale Oberstufe Pruefung Exams & Tests
ZOP Ziegler Oligomerization Process Chemistry
ZOP Zinc Oxide Phosphate Chemistry
ZOP Zone Of Population Biology

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZOP Zone Of Peace Security & Defence

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZOP Zero Over Pricing Business Terms
ZOP Zab Oil Paintings Companies & Corporations
ZOP Zero Overpricing Program Companies & Corporations

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZOP Zdanye Oblaste Penzy Postal Codes

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZOP Zero Order Predictor Instruments & Devices

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZOP Zanzibar Outreach Program Social Welfare Organizations

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZOP Zachodnia Obwodnica Poznania License Plates
ZOP Zwalczanie Okretów Podwodnych Water Transport

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
ZOP Zero Operational Ajont Code Space Science

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZOP là viết tắt của nghĩa gì trong ZOP?

ZOP là viết tắt của Zopiclone trong Medical (Medicines & Drugs).

Q. “Zopiclone” được viết tắt như thế nào?

“Zopiclone” được viết tắt là ZOP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZOP trên toàn cầu là gì?

Zopiclone | Zinc Oxide Pigment | Zinc Oxide Plaster | Zone Of Peace | Opsonized Zymosan

ZOP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZOP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *