ZMP là viết tắt của từ gì

ZMP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZMP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZMP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZMP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZMP, Minneapolis Artcc là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục News & Entertainment (Journals & Publications).

Nghĩa Minneapolis Artcc
Loại News & Entertainment (Journals & Publications)
zmp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 26 chữ viết tắt của ZMP trong các danh mục như News & Entertainment, Academic & Science, Technology, Computing, Associations & Organizations, and Regional. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZMP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZMP của từng danh mục riêng biệt.

ZMP meaning in different categories:

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZMP Minneapolis Artcc Journals & Publications

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZMP Zero Moment Point Architecture & Constructions
ZMP Zertifikat Mittelstufe Pruefung Exams & Tests

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZMP Zeta Marketing Platform Tech Terms
ZMP Zinc Matrix Power Tech Terms

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZMP Zen Micro Photo Software & Applications
ZMP Zeus Message Passing Programming & Development
ZMP Zenith Mud Protocol Protocols

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZMP Związek Miast Polskich Regional Organizations
ZMP Związku Młodzieży Polskiej Regional Organizations
ZMP Zeitgeist Media Project Arts Associations
ZMP Zwiazek Mlodziezy Polskiej Educational Organizations

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZMP Zonal Master Plan Buildings & Landmarks
ZMP Zona Marina Protetta Landscapes

Các môn thể thao

Acronym Meaning Classification
ZMP Zaray Moan Points Sports

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZMP Zio Mike Productions Music
ZMP Zombie Monkey Projects Music

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZMP Zodiac Marine & Pool Companies & Corporations
ZMP Zaporizhye Meat Processing Companies & Corporations
ZMP Zentrale Marktund Preisberichtstelle Banking
ZMP Zonal Marginal Price Business Terms
ZMP Zero Marginal Product Business Terms
ZMP Zivko Mijatovic And Partners Banking
ZMP Zitta Mary Photography Companies & Corporations
ZMP Zinc Matrix Power, Inc. Companies & Corporations

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZMP Zku Miast Polskich Rail Transport

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZMP là viết tắt của nghĩa gì trong ZMP?

ZMP là viết tắt của Minneapolis Artcc trong News & Entertainment (Journals & Publications).

Q. “Minneapolis Artcc” được viết tắt như thế nào?

“Minneapolis Artcc” được viết tắt là ZMP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZMP trên toàn cầu là gì?

Minneapolis Artcc | Zero Moment Point | Zeta Marketing Platform | Zen Micro Photo | Zeus Message Passing

ZMP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZMP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *