ZIP là viết tắt của từ gì

ZIP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZIP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZIP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZIP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZIP, Compressed File là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Computing (File Extensions).

Nghĩa Compressed File
Loại Computing (File Extensions)
zip-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 26 chữ viết tắt của ZIP trong các danh mục như Computing, Governmental, Business, Academic & Science, Electronics, and Society & Culture. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZIP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZIP của từng danh mục riêng biệt.

ZIP meaning in different categories:

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZIP Compressed File File Extensions
ZIP Zone Information Protocol Protocols
ZIP Z Machine Interpreter Program Programming & Development
ZIP Zone Internet Paradigm Internet
ZIP Zero Intelligence Plus Security
ZIP Zope Internationalization Project Programming & Development
ZIP Zero Intelligence Potential Security

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZIP Zone Improvement Plan Standards
ZIP Zone Dintervention Prioritaire Policies & Programs

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZIP Zone Industrielle Portuaire Companies & Corporations
ZIP Zero Inventory Production Business Terms
ZIP Zone Dinitiative Privilégiée Companies & Corporations

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZIP Zero Inflated Poisson Mathematics
ZIP Zinc Impurity Photodetector Electronics
ZIP Zinc Iron And Protein Chemistry

Thiết bị điện tử

Acronym Meaning Classification
ZIP Zigzag Inline Package Electronics

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ZIP Ziv Packer Celebrities & Famous
ZIP Zesty Iron Potatoes Food & Drink

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZIP Zoster Immune Plasma Diseases & Conditions
ZIP Zrt/Irt Like Protein Anatomy & Physiology
ZIP Zrt/Irt Related Protein Biochemistry

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
ZIP Back4win Backup Archive File Type
ZIP Compressed File Archive ( Infozip – Pkzip – Winzip) File Type

Phần cứng máy tính

Acronym Meaning Classification
ZIP Zanox Intelligent Provision Computer Hardware

Chức vụ

Acronym Meaning Classification
ZIP Zeal, Intensity, Perseverance Job Title

khoa học Trái đất

Acronym Meaning Classification
ZIP Zero Injection Pressure Earth Science

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZIP là viết tắt của nghĩa gì trong ZIP?

ZIP là viết tắt của Compressed File trong Computing (File Extensions).

Q. “Compressed File” được viết tắt như thế nào?

“Compressed File” được viết tắt là ZIP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZIP trên toàn cầu là gì?

Compressed File | Zone Information Protocol | Zone Improvement Plan | Zone Industrielle Portuaire | Zero Inflated Poisson

ZIP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZIP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *