ZHP là viết tắt của từ gì

ZHP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZHP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZHP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZHP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZHP, High Prairie là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa High Prairie
Loại Airport Code
zhp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 23 chữ viết tắt của ZHP trong các danh mục như Airport Code, Associations & Organizations, Computing, Business, Academic & Science, and Technology. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZHP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZHP của từng danh mục riêng biệt.

ZHP meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZHP High Prairie Airport Code

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZHP Zero Hunger Program Regional Organizations
ZHP Zen Hospice Project Medical Organizations
ZHP ZwiZek Harcerstwa Polskiego Regional Organizations
ZHP Zek Harcerstwa Polskiego Regional Organizations
ZHP Zonatamans Herpetology Page Animal Welfare
ZHP Zooarchaeology Home Page Professional Associations

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZHP Zettai Hero Project Games & Entertainment
ZHP Ziggy Home Page Internet
ZHP Zaphod Home Page Internet
ZHP Zolakks Home Page Websites
ZHP Zhukov Home Page Internet

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZHP Swiftview Ics Command File Products
ZHP Zoffel Hoff Partner Companies & Corporations
ZHP Zjednoczone Hufce Podlaskie Banking

Uncategorized

Acronym Meaning Classification
ZHP Zoo Human Project Uncategorized

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZHP Zenographics Home Page Architecture & Constructions
ZHP High Pass Input Impedance Electronics

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZHP Zone Haute Performance Automotive
ZHP Zeppelin Home Page Airplanes & Aircraft

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZHP Zabinskys Hockey Page Hockey

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZHP High Prairie Airport, High Prairie, Alberta, Canada Airport Codes

Máy tính và mạng

Acronym Meaning Classification
ZHP Z = input impedance of the ADSL transceiver; HP = high pass Computer and Networking

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZHP là viết tắt của nghĩa gì trong ZHP?

ZHP là viết tắt của High Prairie trong Airport Code.

Q. “High Prairie” được viết tắt như thế nào?

“High Prairie” được viết tắt là ZHP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZHP trên toàn cầu là gì?

High Prairie | Zero Hunger Program | Zettai Hero Project | Zen Hospice Project | Ziggy Home Page

ZHP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZHP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *