ZGF là viết tắt của từ gì

ZGF là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZGF là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZGF phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZGF là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZGF, Grand Forks là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Grand Forks
Loại Airport Code
zgf-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 11 chữ viết tắt của ZGF trong các danh mục như Airport Code, Business, Technology, Associations & Organizations, Computing, and Regional. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZGF trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZGF của từng danh mục riêng biệt.

ZGF meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZGF Grand Forks Airport Code

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZGF Zimmer Gunsul Frasca Companies & Corporations
ZGF Zero Gravity Filters Companies & Corporations
ZGF Zimmer Gunsul Frasca Llp Companies & Corporations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZGF Zero Gravity Facility Medical

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZGF Zoologische Gesellschaft Frankfurt Professional Associations
ZGF Zambian Governance Foundation Governmental Organizations

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZGF Zycor Graphics File File Extensions

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZGF Zilker Garden Festival Festivals & Events

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZGF Grand Forks Airport, Grand Forks, British Columbia, Canada Airport Codes

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZGF Zine Great Falls Journals & Publications

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZGF là viết tắt của nghĩa gì trong ZGF?

ZGF là viết tắt của Grand Forks trong Airport Code.

Q. “Grand Forks” được viết tắt như thế nào?

“Grand Forks” được viết tắt là ZGF.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZGF trên toàn cầu là gì?

Grand Forks | Zimmer Gunsul Frasca | Zero Gravity Facility | Zoologische Gesellschaft Frankfurt | Zycor Graphics File

ZGF có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZGF bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *