ZFP là viết tắt của từ gì

ZFP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZFP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZFP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZFP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZFP, Zinc Finger Protein là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Medical (Biochemistry).

Nghĩa Zinc Finger Protein
Loại Medical (Biochemistry)
zfp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 17 chữ viết tắt của ZFP trong các danh mục như Medical, Business, News & Entertainment, Academic & Science, Computing, and Technology. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZFP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZFP của từng danh mục riêng biệt.

ZFP meaning in different categories:

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZFP Zinc Finger Protein Biochemistry
ZFP Zinc Finger Peptide Biochemistry

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZFP Zerstörungsfreie Prüfung Business Terms
ZFP Zero Foot Print Business Terms
ZFP Zuhair Fayez Partnership Business Terms
ZFP Zörk Film And Phototechnic Companies & Corporations
ZFP Zeta Financial Partners Companies & Corporations

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZFP Zeitschrift Fur Physik Journals & Publications
ZFP Zeitschrift Für Politik Journals & Publications

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZFP Zero Flux Plane Architecture & Constructions
ZFP Zone Du Front Polaire Geology
ZFP Zero Flow Pressure Atmospheric Sciences

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZFP Zeno Forensic Page Internet

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZFP Zero Flag Propagation Communication

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZFP Zone Forecast Product Standards
ZFP Zimbabwe Federal Party Politics
ZFP Zonas Francas Permanentes Departments & Agencies

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZFP là viết tắt của nghĩa gì trong ZFP?

ZFP là viết tắt của Zinc Finger Protein trong Medical (Biochemistry).

Q. “Zinc Finger Protein” được viết tắt như thế nào?

“Zinc Finger Protein” được viết tắt là ZFP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZFP trên toàn cầu là gì?

Zinc Finger Protein | Zerstörungsfreie Prüfung | Zero Foot Print | Zeitschrift Fur Physik | Zuhair Fayez Partnership

ZFP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZFP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *