ZDP là viết tắt của từ gì

ZDP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZDP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZDP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZDP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZDP, Zeta Delta Phi là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Educational Organizations).

Nghĩa Zeta Delta Phi
Loại Associations & Organizations (Educational Organizations)
zdp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 25 chữ viết tắt của ZDP trong các danh mục như Associations & Organizations, Technology, Governmental, News & Entertainment, Computing, and Business. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZDP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZDP của từng danh mục riêng biệt.

ZDP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZDP Zeta Delta Phi Educational Organizations
ZDP Zimbabwe Documentation Project Regional Organizations

Uncategorized

Acronym Meaning Classification
ZDP Zero Defect Program Uncategorized

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZDP Zigbee Device Profile Specifications & Standards

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZDP Zonal Development Plan Policies & Programs
ZDP Zimbabwe Development Party Politics

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZDP Zeitschrift Für Deutsche Philologie Journals & Publications

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZDP Z80 Disc Pack Software & Applications
ZDP Zuno Digital Publisher Software & Applications
ZDP Zero Descent Page Programming & Development
ZDP Zero To Darwin Project Games & Entertainment
ZDP Zope Documentation Project Internet

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZDP Zero Dividend Preference Share Stock Market
ZDP Ziff Davis Publishing Companies & Corporations
ZDP Zero Dividend Preference Finance

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZDP Zero Delivery Pressure Engineering
ZDP Zero Derivative Principle Mathematics
ZDP Zero Discharge Plant Electrical
ZDP Zero Dispersion Point Physics

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
ZDP Designpro Label Design File File Type
ZDP Zdnet Password File Type

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZDP Zamin Dis Pars Language Codes
ZDP Zona De Desenvolvimento Próximo Landscapes

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
ZDP Zebu Directory Printer Softwares

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ZDP Zero Day Photo Fashion & Lifestyle

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZDP là viết tắt của nghĩa gì trong ZDP?

ZDP là viết tắt của Zeta Delta Phi trong Associations & Organizations (Educational Organizations).

Q. “Zeta Delta Phi” được viết tắt như thế nào?

“Zeta Delta Phi” được viết tắt là ZDP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZDP trên toàn cầu là gì?

Zeta Delta Phi | Zigbee Device Profile | Zonal Development Plan | Zeitschrift Für Deutsche Philologie | Zimbabwe Documentation Project

ZDP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZDP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *