ZCP là viết tắt của từ gì

ZCP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZCP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZCP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZCP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZCP, Zen Center Of Pittsburgh là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Zen Center Of Pittsburgh
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
zcp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 27 chữ viết tắt của ZCP trong các danh mục như Associations & Organizations, Business, Academic & Science, Governmental, Medical, and Accounts and Finance. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZCP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZCP của từng danh mục riêng biệt.

ZCP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZCP Zen Center Of Pittsburgh Regional Organizations
ZCP Zarafa Collaboration Plattform Regional Organizations
ZCP Zen Center Of Portland Religious Organizations
ZCP Zambian Carnivore Programme Animal Welfare
ZCP Związek Ceramików Polskich Professional Associations

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZCP Zero Coupon Perpetual Business Terms
ZCP Zion Christian Publishers Companies & Corporations
ZCP Zoomcare In The Pearl Companies & Corporations
ZCP Zcorp Color Printer Companies & Corporations
ZCP Zorganizowana Czesc Przedsiebiorstwa Companies & Corporations
ZCP Zongos Consulting And Productions Companies & Corporations

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZCP Zero Crossing Point Electronics
ZCP Zona Centralidade Polar Astronomy & Space Science

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZCP Zoning Compliance Permit Rules & Regulations
ZCP Zamfara Commoners Party Politics

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZCP Zinc Chloride Poisoning Anatomy & Physiology
ZCP Zone Of Chondrocyte Proliferation Anatomy & Physiology

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
ZCP Zshell Compressed Pictures Accounts and Finance

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZCP Zdech Ci Ptak Language Codes
ZCP Zonca Century Park Buildings & Landmarks

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZCP Zone Control Panels Airplanes & Aircraft
ZCP Zigbee Certified Platform Tech Terms

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
ZCP Zigbee Compliant Platform Softwares

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
ZCP Zortech 21 Sample Work File File Type
ZCP Zshell Compressed Picture Format File Type

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZCP Zeitschrift Für Celtische Philologie Journals & Publications

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
ZCP Zone À Caractère Pittoresque Fictional

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZCP là viết tắt của nghĩa gì trong ZCP?

ZCP là viết tắt của Zen Center Of Pittsburgh trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Zen Center Of Pittsburgh” được viết tắt như thế nào?

“Zen Center Of Pittsburgh” được viết tắt là ZCP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZCP trên toàn cầu là gì?

Zen Center Of Pittsburgh | Zero Coupon Perpetual | Zero Crossing Point | Zion Christian Publishers | Zoning Compliance Permit

ZCP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZCP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *