ZCA là viết tắt của từ gì

ZCA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZCA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZCA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZCA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZCA, Zion Christian Academy là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Academic & Science (Universities & Institutions).

Nghĩa Zion Christian Academy
Loại Academic & Science (Universities & Institutions)
zca-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 25 chữ viết tắt của ZCA trong các danh mục như Academic & Science, Society & Culture, Business, Computing, Sports & Games, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZCA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZCA của từng danh mục riêng biệt.

ZCA meaning in different categories:

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZCA Zion Christian Academy Universities & Institutions
ZCA Zed Career Academy Universities & Institutions
ZCA Zonal Current Anomaly Biology
ZCA Zambia College For Agriculture Universities & Institutions

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ZCA Zee Cine Awards Awards

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZCA Ziegler Cooper Architects Companies & Corporations
ZCA Zero Carbon Australia Companies & Corporations
ZCA Zuvich Corporate Advisors Companies & Corporations
ZCA Zeus Capital Advisers Companies & Corporations
ZCA Zeigle Consulting Associates Companies & Corporations

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZCA Zoo Camp Assistant Games & Entertainment
ZCA Zope Component Architecture General Computing
ZCA Zimbra Collaboration Appliance Software & Applications

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZCA Zayed Cricket Academy Cricket

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZCA Zambia Civic Association Regional Organizations
ZCA Zimbabwe Christian Alliance Religious Organizations
ZCA Zoar Community Association Governmental Organizations
ZCA Zev Cohen Associates Medical Organizations
ZCA Zen Center Of Asheville Religious Organizations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZCA Zone Code Amendment Communication

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZCA Zone Control Authority Departments & Agencies
ZCA Zambian Communications Authority Firms & Organizations

Kết nối mạng

Acronym Meaning Classification
ZCA Zone Control Alarm Networking

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZCA Ziekenhuis Centrum Apeldoorn Hospitals

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
ZCA Zinc Corporation of America Military and Defence

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZCA là viết tắt của nghĩa gì trong ZCA?

ZCA là viết tắt của Zion Christian Academy trong Academic & Science (Universities & Institutions).

Q. “Zion Christian Academy” được viết tắt như thế nào?

“Zion Christian Academy” được viết tắt là ZCA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZCA trên toàn cầu là gì?

Zion Christian Academy | Zee Cine Awards | Ziegler Cooper Architects | Zed Career Academy | Zero Carbon Australia

ZCA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZCA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *