ZAR là viết tắt của từ gì

ZAR là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAR là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAR phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAR là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAR, Zaria là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Zaria
Loại Airport Code
zar-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 15 chữ viết tắt của ZAR trong các danh mục như Airport Code, Regional, Transport & Travel, Academic & Science, Computing, and Indian Railway Station. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAR trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAR của từng danh mục riêng biệt.

ZAR meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZAR Zaria Airport Code

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAR South African Rand Currencies
ZAR Zuid Afrikaanse Republiek Countries
ZAR Democratic Republic Of The Congo Countries

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAR Zaria Airport Airport Codes

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAR Zone Of Artificial Resources Chemistry

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZAR Zero Assumption Recovery Security
ZAR Zero Any Register General Computing
ZAR Zone Availability Report Internet

Ga xe lửa Ấn Độ

Acronym Meaning Classification
ZAR JHAROLA Indian Railway Station

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZAR Zuid Afrikaanse Rand News

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAR Zeiu Automotive Resources Companies & Corporations
ZAR Zapf Architectural Renderings Companies & Corporations

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAR Zimbabwe Aids Relief International Orgaizations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZAR Zero G Antenna Range Tech Terms

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAR là viết tắt của nghĩa gì trong ZAR?

ZAR là viết tắt của Zaria trong Airport Code.

Q. “Zaria” được viết tắt như thế nào?

“Zaria” được viết tắt là ZAR.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAR trên toàn cầu là gì?

Zaria | South African Rand | Zaria Airport | Zone Of Artificial Resources | Zuid Afrikaanse Republiek

ZAR có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAR bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *