ZAK là viết tắt của từ gì

ZAK là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAK là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAK phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAK là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAK, Zahid Ali Khan là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Society & Culture (Celebrities & Famous).

Nghĩa Zahid Ali Khan
Loại Society & Culture (Celebrities & Famous)
zak-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 14 chữ viết tắt của ZAK trong các danh mục như Society & Culture, Academic & Science, Computing, Associations & Organizations, Transport & Travel, and Medical. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAK trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAK của từng danh mục riêng biệt.

ZAK meaning in different categories:

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ZAK Zahid Ali Khan Celebrities & Famous

Uncategorized

Acronym Meaning Classification
ZAK Zoo Authority Of Karnataka Uncategorized

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAK Zentrum Aktueller Kultur Universities & Institutions
ZAK Zukunft Ausbildung Karriere Universities & Institutions

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZAK Zero Administration Kit Cryptocurrency

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAK Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego Religious Organizations
ZAK Zentrum Für Angewandte Kulturwissenschaft Arts Associations
ZAK Zentrum Für Angewandte Kulturwissenschaft Und Studium Generale Professional Associations

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAK Zambia Skyways Air Transport
ZAK Airlink Zambia Airline Codes

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZAK Zeit Arbeit Kiesselbach Anatomy & Physiology
ZAK Zipper Sterile Alpha Motif Kinase Biochemistry

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAK Zghazagh Azzjoni Kattolika Language Codes

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZAK Zentrum Für Angewandte Kommunikation Music

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAK là viết tắt của nghĩa gì trong ZAK?

ZAK là viết tắt của Zahid Ali Khan trong Society & Culture (Celebrities & Famous).

Q. “Zahid Ali Khan” được viết tắt như thế nào?

“Zahid Ali Khan” được viết tắt là ZAK.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAK trên toàn cầu là gì?

Zahid Ali Khan | Zentrum Aktueller Kultur | Zero Administration Kit | Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego | Zambia Skyways

ZAK có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAK bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *