ZAH là viết tắt của từ gì

ZAH là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAH là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAH phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAH là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAH, Zahedan là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Zahedan
Loại Airport Code
zah-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 8 chữ viết tắt của ZAH trong các danh mục như Airport Code, Associations & Organizations, News & Entertainment, Academic & Science, and Medical. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAH trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAH của từng danh mục riêng biệt.

ZAH meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZAH Zahedan Airport Code

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAH Zoroastrian Association Of Houston Religious Organizations
ZAH Zürcher Aids Hilfe Regional Organizations
ZAH Zentralen Anlaufstelle Hospiz Medical Organizations
ZAH Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim Regional Organizations

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZAH Zeitschrift Für Althebräistik Journals & Publications

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAH Zentrum Für Astronomie Heidelberg Research & Development

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZAH Zajdel Ascites Hepatoma Diseases & Conditions

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAH là viết tắt của nghĩa gì trong ZAH?

ZAH là viết tắt của Zahedan trong Airport Code.

Q. “Zahedan” được viết tắt như thế nào?

“Zahedan” được viết tắt là ZAH.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAH trên toàn cầu là gì?

Zahedan | Zoroastrian Association Of Houston | Zeitschrift Für Althebräistik | Zentrum Für Astronomie Heidelberg | Zürcher Aids Hilfe

ZAH có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAH bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *