YCAP là viết tắt của từ gì

YCAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCAP, Yamhill Community Action Partnership là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Yamhill Community Action Partnership
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
ycap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 20 chữ viết tắt của YCAP trong các danh mục như Associations & Organizations, Governmental, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCAP của từng danh mục riêng biệt.

YCAP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCAP Yamhill Community Action Partnership Regional Organizations
YCAP Youth Community Assistance Program Regional Organizations
YCAP Young Canadian Arbitration Practitioners Conferences & Events
YCAP Yates Community Archaeology Project Conferences & Events
YCAP Youth Career Awareness Program Educational Organizations
YCAP Youth And Community Action Project Regional Organizations
YCAP Young Childrens Autism Program Regional Organizations
YCAP Youth And Community Action Program Regional Organizations
YCAP Youth Civic Action Program Non-Profit Organizations
YCAP Young Cementhai Activator Project Regional Organizations
YCAP Yamhill Community Action Program Regional Organizations
YCAP Yates Community Archaeology Program Regional Organizations
YCAP Youth Community Action Program Regional Organizations
YCAP Yonkers Community Action Program, Inc. Non-Profit Organizations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YCAP Youth Connection Americorps Program Policies & Programs
YCAP Youth Crime Action Pan Police
YCAP Young Consumer Advocate Program Policies & Programs

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCAP Year Course Athletic Program Universities & Institutions
YCAP York Certificate Of Academic Practice Exams & Tests
YCAP Yokota Conduct Adjudication Program Courses

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCAP là viết tắt của nghĩa gì trong YCAP?

YCAP là viết tắt của Yamhill Community Action Partnership trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Yamhill Community Action Partnership” được viết tắt như thế nào?

“Yamhill Community Action Partnership” được viết tắt là YCAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCAP trên toàn cầu là gì?

Yamhill Community Action Partnership | Youth Community Assistance Program | Youth Connection Americorps Program | Youth Crime Action Pan | Young Canadian Arbitration Practitioners

YCAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *