Category vi

3G là viết tắt của từ gì

3G là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 3G là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…

3B là viết tắt của từ gì

3B là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 3B là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…

2G là viết tắt của từ gì

2G là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 2G là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…

2C là viết tắt của từ gì

2C là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 2C là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…

2B là viết tắt của từ gì

2B là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 2B là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…

1D là viết tắt của từ gì

1D là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 1D là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…

1c là viết tắt của từ gì

1c là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 1c là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…

000 là viết tắt của từ gì

000 là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 000 là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…

0 là viết tắt của từ gì

0 là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm 0 là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới…