ICAS là viết tắt của từ gì

ICAS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAS, Inupiat Community Of The Arctic Slope là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Organizations).

Nghĩa Inupiat Community Of The Arctic Slope
Loại Regional (Organizations)
icas-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 30 chữ viết tắt của ICAS trong các danh mục như Regional, Associations & Organizations, Accounts and Finance, Academic & Science, Business, and Governmental. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAS của từng danh mục riêng biệt.

ICAS meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ICAS Inupiat Community Of The Arctic Slope Organizations

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAS International Council Of The Aeronautical Sciences Professional Associations
ICAS International Council Of Air Shows Regional Organizations
ICAS Indian Council Of Astrological Sciences Professional Associations
ICAS International Competitions And Assessments For Schools Conferences & Events
ICAS Institute For China America Studies Arts Associations
ICAS International Convention Of Asia Scholars Conferences & Events
ICAS Independent Complaints Advocacy Services Medical Organizations
ICAS International Center For Advanced Studies Regional Organizations
ICAS International Committee Against Stoning Regional Organizations
ICAS Institute For Critical Animal Studies Animal Welfare
ICAS Institute For The Converging Arts And Sciences Regional Organizations
ICAS International Cooperation On Airport Surveillance Conferences & Events
ICAS International Conference On Accounting Studies Conferences & Events
ICAS India Clean Air Summit Conferences & Events
ICAS Intersegmental Committee Of The Academic Senate Educational Organizations
ICAS Institute For Corean American Studies Conferences & Events
ICAS International Council Of Arbitration For Sport Sports & Recreation Organizations

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
ICAS Institute Of Chartered Accountants Of Scotland Accounts and Finance

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICAS Integrated Communication And Application System Universities & Institutions
ICAS International Centre For Applied Sciences Research & Development
ICAS Immaculate Conception Apostolic School Universities & Institutions
ICAS Islamic College For Advanced Studies Academic Degrees

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ICAS International Cities Of Advanced Sound Companies & Corporations
ICAS Isuzu Clean Air Solutions Companies & Corporations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ICAS Indian Civil Accounts Service Departments & Agencies

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ICAS Indian Court Of Arbitration For Sports Sports Events

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ICAS Intra Cranial Angioplasty And Stent Treatments & Procedures

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
ICAS Interactive Collection Analysis System Military and Defence

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ICAS Indication And Crew Alerting System Air Transport

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAS là viết tắt của nghĩa gì trong ICAS?

ICAS là viết tắt của Inupiat Community Of The Arctic Slope trong Regional (Organizations).

Q. “Inupiat Community Of The Arctic Slope” được viết tắt như thế nào?

“Inupiat Community Of The Arctic Slope” được viết tắt là ICAS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAS trên toàn cầu là gì?

Inupiat Community Of The Arctic Slope | International Council Of The Aeronautical Sciences | International Council Of Air Shows | Indian Council Of Astrological Sciences | International Competitions And Assessments For Schools

ICAS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *