ICAR là viết tắt của từ gì

ICAR là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAR là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAR phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAR là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAR, International Corporate Accountability Roundtable là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa International Corporate Accountability Roundtable
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
icar-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 19 chữ viết tắt của ICAR trong các danh mục như Associations & Organizations, Governmental, Academic & Science, Military and Defence, Business, and Accounts and Finance. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAR trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAR của từng danh mục riêng biệt.

ICAR meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAR International Corporate Accountability Roundtable Regional Organizations
ICAR Indian Council Of Agricultural Research Regional Organizations
ICAR International Conference On Advanced Robotics Conferences & Events
ICAR International Committee For Animal Recording Animal Welfare
ICAR International Centre for Asset Recovery Regional Organizations
ICAR International Center Of Advanced Racing Sports & Recreation Organizations
ICAR Indian Council For Agro Research Governmental Organizations
ICAR International Center For Aggregate Research Regional Organizations
ICAR International Congress on Animal Reproduction Animal Welfare
ICAR International Commission For Alpine Rescue Medical Organizations
ICAR International Coalition For Agunah Rights Religious Organizations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ICAR Indian Center Of Agricultural Research Departments & Agencies

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICAR Iranian Center For Archaeological Research Universities & Institutions
ICAR International Center For Aerophysical Research Research & Development
ICAR Initiators For Continuous Activator Regeneration Chemistry

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
ICAR Integrated Command Accounting and Reporting System Military and Defence

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ICAR International Center For Abduction Research Companies & Corporations

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
ICAR International Center for Accountancy Reform Accounts and Finance

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
ICAR Investigation and Corrective Action Report Space Science

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAR là viết tắt của nghĩa gì trong ICAR?

ICAR là viết tắt của International Corporate Accountability Roundtable trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “International Corporate Accountability Roundtable” được viết tắt như thế nào?

“International Corporate Accountability Roundtable” được viết tắt là ICAR.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAR trên toàn cầu là gì?

International Corporate Accountability Roundtable | Indian Council Of Agricultural Research | International Conference On Advanced Robotics | International Committee For Animal Recording | International Centre for Asset Recovery

ICAR có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAR bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English Hindi Spanish Dutch
Bulgarian Vietnamese German Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *