ICAA là viết tắt của từ gì

ICAA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAA, Insulation Contractors Association Of America là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Trade Associations).

Nghĩa Insulation Contractors Association Of America
Loại Associations & Organizations (Trade Associations)
icaa-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 15 chữ viết tắt của ICAA trong các danh mục như Associations & Organizations, Governmental, Accounts and Finance, and Educational Institute. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAA của từng danh mục riêng biệt.

ICAA meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAA Insulation Contractors Association Of America Trade Associations
ICAA Invalid Childrens Aid Association Non-Profit Organizations
ICAA International Council Of Accrediting Associations Professional Associations
ICAA International Center For The Arts Of The Americas Arts Associations
ICAA Immigrant Culture Art Association Arts Associations
ICAA International Committee On African Affairs International Orgaizations
ICAA Investment Counsel Association Of America Regional Organizations
ICAA International Christian Accrediting Association Religious Organizations
ICAA International Council On Alcohol And Addictions Medical Organizations
ICAA International Conference On Aluminium Alloys Conferences & Events
ICAA International Civil Airports Association Trade Associations
ICAA Institute Of Classical Architecture And Arts Professional Associations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ICAA Iraq Civil Aviation Authority Departments & Agencies

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
ICAA Institute Of Chartered Accountants Of Alberta Accounts and Finance

Viện giáo dục

Acronym Meaning Classification
ICAA Independent College Advancement Associates Educational Institute

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAA là viết tắt của nghĩa gì trong ICAA?

ICAA là viết tắt của Insulation Contractors Association Of America trong Associations & Organizations (Trade Associations).

Q. “Insulation Contractors Association Of America” được viết tắt như thế nào?

“Insulation Contractors Association Of America” được viết tắt là ICAA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAA trên toàn cầu là gì?

Insulation Contractors Association Of America | Invalid Childrens Aid Association | International Council Of Accrediting Associations | International Center For The Arts Of The Americas | Iraq Civil Aviation Authority

ICAA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *